Personal Yoga Training- Lớp học yoga cá nhân

26/09/2017

If you want to increase your yoga practice level or you have special health conditions that prevents you from joining the normal class, you can book private practice sections with our teachers, so that classes will be designed based on your specific requirements for better practice result.

Nếu bạn muốn nâng cao mức độ luyện tập yoga hoặc điều kiện sức khoẻ đặc biệt ngăn không cho bạn tham gia lớp bình thường, bạn hãy tham gia các phần thực hành riêng với giáo viên của chúng tôi. Các lớp học được thiết kế dựa trên các yêu cầu cụ thể của bạn để có kết quả tốt nhất.