Class Schedule 

Lịch học 

Quý hội viên vui lòng tham khảo lịch học mới nhất tại Facebook Fanpage: Body & Soul Yoga Studio

Please get the most updated schedule from our Facebook Fanpage: Body & Soul Yoga Studio (https://www.facebook.com/BodynSoulYogaStudio)

Class Regulation

Please remember to respect yourself and respect others while joining our class by following our class regulation & rules:

1. Do not eat 2-3 hours before your class and try to hydrate yourself by drinking plenty of water before class .


2. You should come to class 5-10 mins early, just to settle down your mind and get your body ready for the class.

 

 3. If you come to class 15 mins late, please help to wait until the next class. 


4. Please do not use mobile and talking/making noises during the class.

 

5. Inform our teachers if your are beginners or you have any special health conditions .


6. Focus on your self, not on others while practicing.

 

7. Ask questions before and after class to better understand the practice. Yoga can teach us much, but we all have different questions, so ask yours. Try to create a relationship with your teachers so they can help you. 


8. We encourage you to join the class daily at a particular timing for best impact to your body 


9. Bring your open heart to the classes

Nội quy phòng tập

Hãy nhớ tôn trọng bản thân và tôn trọng người khác khi tham gia lớp học của chúng tôi bằng cách tuân thủ nội quy phòng tập :

1.Đừng ăn 2-3 giờ trước giờ học và cố gắng uống đủ nước. 
2.Đến sớm 5-10 phút để tâm trí và cơ thể sẵn sàng cho bài học. 
3. Nếu bạn đến lớp 15 phút trễ, xin vui lòng đợi lớp kế tiếp. 
4. Xin vui lòng không sử dụng điện thoại di động và nói / làm ồn trong lớp học.
5. Thông báo cho giáo viên của chúng tôi nếu bạn là người mới bắt đầu hoặc bạn có bất kỳ điều kiện sức khoẻ đặc biệt.
6. Tập trung vào bản thân của bạn chứ không phải những người khác trong khi tập. 
7. Đặt câu hỏi trước và sau khi giờ học để hiểu rõ hơn về bài học. Yoga có thể dạy cho chúng ta nhiều, nhưng tất cả chúng ta đều có những câu hỏi khác nhau, vậy hãy hỏi thắc mắc của bạn. Cố gắng tạo mối quan hệ với giáo viên để họ có thể giúp bạn. 
8. Chúng tôi khuyến khích bạn tham gia lớp học hàng ngày tại một thời điểm cụ thể để có tác dụng tốt nhất đến cơ thể bạn 
9. Hãy đi tập với trái tim rộng mở để đón nhận những điều kì diệu yoga mang đến cho bạn.