Yoga Course-Khóa học Yoga

26/09/2017

We offer short time course for beginners as well as advanced course for long-time practice yogis . Our teacher training course program (200& 300 hours), which is registered with World Yoga Alliance (WYA) is available 2 times per year for those who want to gain deeper knowledge about yoga or want to become a future yoga teacher.

Chúng tôi cung cấp khóa học ngắn hạn cho người mới bắt đầu cũng như khóa học nâng cao cho yogis thực hành dài hạn. Chương trình đào tạo giáo viên của chúng tôi (200 & 300 giờ), được đăng ký với Tổ chức Yoga Thế giới (WYA), mở 2 lần mỗi năm cho những ai muốn có kiến thức sâu hơn về yoga hay muốn trở thành một giáo viên yoga trong tương lai.