Yoga Workshop- Hội thảo chuyên đề Yoga

26/09/2017

We have special workshop monthly with Special yoga topics such as Arm Balance, Back Bending, Hip Openings... to bring your yoga practice to the next level. Coming to the workshop, you can discover your body limits and break that limits.

Chúng tôi có hội thảo chuyên đề hàng tháng với các chủ đề Yoga chuyên sâu như Arm balance, Back Bending, Hip Openings ... với mong muốn nâng cao trình độ của các học viên. Đến dự hội thảo, bạn có thể khám phá giới hạn cơ thể và vượt qua giới hạn đó.